Mijn favorieten

algemene voorwaarden

Alvorens wij de woning die voldoet aan uw woonwens kunnen toewijzen dient u zich allereerst in te schrijven. Hierbij willen wij u zo uitgebreid mogelijk informeren over de algemene bepalingen behorende bij een dergelijke aanvraag.

Algemene bepalingen:
 
 • De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • Aan de ondertekening danwel het toezenden van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
 • In verband met de Wet Persoonsregistratie is/zijn de aanvragers er mee bekend dat de verstrekte gegevens zijn opgenomen in de administratie van VGM de Stijl bv.
 • Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.
 • De aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is, deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar.
 • Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat toestemming door de eigenaar/rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen toestemming is verkregen, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woord. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.
 • Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zal aan huurder een eenmalig bedrag in rekening worden gebracht, zijnde administratiekosten, opmaakkosten huurcontract e.d. van maximaal €250,00. De verhuurkosten zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 • Bij annulering van de woning na acceptaties is VGM de Stijl bv gerechtigd één maand huur in rekening te brengen, vermeerderd met de hierboven genoemde kosten.
 • Voor het sluiten van een huurovereenkomst dienen wij u te identificeren en maken we een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Uw inschrijving als woningzoekende(n) wordt door ons bevestigd. Indien wij passende woonruimte voor u hebben gevonden ontvangt u bericht.
 • Door ondertekening/toezending van het inschrijfformulier machtigt u (de aanvrager) de vastgoedmanager/verhuurder om een risicoanalyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager. De aanvrager is er mee bekend dat de resultaten van de risicoanalyse de verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan danwel hieraan nadere voorwaarden te stellen.